Privacy verklaring

Voor een goede ondersteuning als coach/trainer is het noodzakelijk dat ik van jou/ jouw organisatie een dossier aanleg. Hierbij wil ikzelf -en word ik ook geacht om  – conform de AVG richtlijnen (te) handelen. Hiertoe is dan ook onderstaande privacy verklaring opgesteld zodat je erop kunt vertrouwen dat ik correct met jouw/jullie gegevens omga.

Contactgegevens :

Viviane Coun, Coaching & Training

Alcide de Gasperistraat 22,

6049 HH Roermond

Tel. 06-22605161

www.vivianecoun.nl

info@vivianecoun.nl

 

De persoonsgegevens die ik van jou/van jouw organisatie verwerk zijn :

Coachtraject

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • eventueel bedrijfsnaam en adresgegevens van waar je werkt tbv facturatie
 • notities die van belang zijn voor het coachtraject dat we samen doorgaan, hierop rust een geheimhoudingsplicht en zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van jou aan derden worden verstrekt.

 

Trainingen

 • bedrijfsnaam en adresgegevens
 • Voor- en achternaam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres
 • Deelnemerslijsten : voor- en achternaam, evt, geboortejaar, afdeling, functie

 

Doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens :

 • Het afhandelen van de facturatie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De voortgang van het coachtraject kwalitatief goed te kunnen opvolgen
 • De organisatie en communicatie rondom trainingen goed te kunnen uitvoeren

 

Jongeren onder de 16 jaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@vivianecoun.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Gebruikte geautomatiseerde systemen en geautomatiseerde besluitvorming

Viviane Coun, Coaching &Training maakt gebruik van het Microsoft Office pakket zowel voor de verwerking van gegevens zoals bovenstaand zijn opgesomd als voor het voeren van de administratie van het bedrijf. Verslaglegging van coachingsgesprekken worden beveiligd met een uniek wachtwoord. Ook de registratie van wachtwoorden is beveiligd door een alleen bij mij bekend wachtwoord.

Viviane Coun, Coaching & Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Viviane Coun, Coaching &Training) tussen zit.

 

Hoe lang  worden persoonsgegevens bewaard

Viviane Coun, Coaching &Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij hanteer ik de bewaartermijn die door de belastingsdienst wordt voorgeschreven mbt het financieel-administratief aspect van mijn  bedrijf.  Deze is vastgesteld op 7 jaar en betreft de gegevens : voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Op dat moment worden ook de persoonlijke dossiers van betreffende coachcliënten uit al mijn systemen verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Viviane Coun, Coaching & Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien een coachtraject door een werkgever wordt geïnitieerd/ondersteund zal op enig moment een terugkoppeling dienen plaats te vinden naar jouw leidinggevende. Dit bereiden we samen voor en spreken af welke informatie –behoudens de wettelijke toegestane informatie- uitgewisseld zal worden.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Viviane Coun, Coaching & Training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Viviane Coun, Coaching & Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vivianecoun.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik  jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Viviane Coun, Coaching &Training wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig

Viviane Coun, Coaching &Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@vivianecoun.nl

 

 

Roermond,7 augustus 2020